Sally Hansen

Cattery: Grand Oray / Breed: Sphynx / Gender: M

Offspring and Parents Pedigree Test results

Other information

Bloodtype ?

Parents

Sire Dame
Guntery Tay
HCM: negative HCM: negative
Endora

Offspring

M/F Name Cattery Breed Birth
date
Dame
M Barsum Shococats Sphynx 04-02-2015 Cherry Honey
F Accolada Shococats Sphynx 19-08-2014 Cherry Honey
F Sophia Grand Oray Sphynx 14-08-2012 Cindy
F Amura Chernyi Brilliant Sphynx Unona
F Baira Iz Zolotoy Bayet Unknown Alivenio
F Betti Marisen Sphynx Linda Nicoletta Milena Cat
F Bony Marisen Sphynx Linda Nicoletta Milena Cat
M Garry Cat Marisen Sphynx Antonelle
F Marisen Arseniya Sphynx foundation
F Mira-Diana Alivenio Sphynx Amina
F Vilma Ontario Sphynx Serefina
F Vlada Unknown Cattery Sphynx Aleksa