Chingiz Khan

Cattery: Nostalgie / Breed: Sphynx / Gender: M

Offspring and Parents Pedigree Test results

Other information

Bloodtype ?

Parents

Sire Dame
Da Vinci Pina Colada

Offspring

M/F Name Cattery Breed Birth
date
Dame
F Tiffany
HCM: negative
Iz Alyeninoi Skazki Sphynx 04-07-2016 Sabrina Solnechnaya Printsessa
M Zhuravlik Iz Alyeninoi Skazki Sphynx 21-04-2014 Gratsiya Balerina
F Tsarevna Lippa Iz Alyeninoi Skazki Sphynx 20-11-2012 foundation
M Kuprijan Iz Alyeninoi Skazki Sphynx Mulya