Latest updates


M/F Name Cattery Breed Birth
date
Sire Dame
F Australia
Zlatosphynx Sphynx 04-11-2006 White Big Boss Lorens Pestrushka
F Zhenevjeva Eva
Grand Oray Sphynx unknown unknown
F Yuvelina
Grand Oray Sphynx unknown unknown
M Yori Boy Campas
Grand Oray Sphynx Tonic Sealou Afrodita
F Whitias
Grand Oray Sphynx unknown unknown
M White Big Boss
Grand Oray Sphynx Tonic Sealou Afrodita
M Usienya
Grand Oray Sphynx Amur Sladushka
F Untsiya
Grand Oray Sphynx Peljmenj Sineoka
F Ulitsiya Gold
Grand Oray Sphynx Peljmenj Sineoka
F Tsokotukha
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol