Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
V O-Vien
Unknown Cattery Sphynx 16-12-2018 M.Mauli Candy
M M.Mauli
Unknown Cattery Sphynx Jake Belinda
V Shiney
HCM: negatief
DutchSweetloves Sphynx 25-09-2015 foundation foundation
M Mr Miley
HCM: negatief HCM: negatief PKD echo: negatief
Queens Choice Sphynx 14-01-2017 Raver Ivar's Tabasca
V Muoike Sidonia
Pallieter Sphynx Chino Vixen
M Angel
Amo Di Koray Sphynx 26-04-2008 That's My Style Grease Lightning
V Luna
Mistery Cats Off Egypt Sphynx Frosty Senyari
V Mendusa
Kevny Sphynx Angel Gitta Cracia
M Dakota
Bugatti Sphynx Red Bull Loco Motion
M Chaman
Triangle de Kheops (du) Sphynx Dakota Bahy