Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
M Izar Pyatiy Element'Sindi Lorke
Unknown Cattery Sphynx Palomin Vakhid Naomi
V Naomi
Unknown Cattery Sphynx foundation foundation
M Palomin Vakhid
Unknown Cattery Sphynx foundation foundation
M Greys
Unknown Cattery Sphynx Shardo Argo Kozcamia Huatl
V Kozcamia Huatl
ChampionsLeague Sphynx foundation foundation
M Shardo Argo
Unknown Cattery Sphynx foundation foundation
M Cay
PKD dna: negatief
Portmans Sphynx 15-07-2018 Instinct Bagira
V Bagira
Elf Sph Baffi Sphynx 02-01-2014 Bentley Nivetish
V Nivetish
Zarathustra Sphynx Amore Hatina
M Instinct
Elf Sph Baffi Sphynx Neo Cocos Roxolana