Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
M Seamus
HCM: negatief
Carnicom Sphynx 15-11-2017 Baresitalls Last Khai RK Starz Roo
V Mishka
HCM: negatief
Carnicom Sphynx 15-11-2017 Baresitalls Last Khai RK Starz Roo
V Lovely
HCM: negatief
Fantasia Dolls Sphynx 04-04-2017 Wyliam Lizzy
V Olishka
HCM: negatief
Portmans Sphynx 01-07-2018 Gordon Evdokiya
V Hope
HCM: negatief
Yanara Sphynx 02-11-2017 Pepper Dressed To Kill
M Claus Santa
Kossskin Dom Sphynx Nemo Rosinka
M Nemo
Marisen Sphynx Blue Eyes Boy Kea Zhasmin
V Zolotinka
Shambala Sphynx Prince Persey Artigiani Ferrari
V Evdokiya
Kossskin Dom Sphynx Claus Santa Zolotinka
V Artigiani Ferrari
Shambala Sphynx Prince Persey Ziljta