Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
V Laurana
Rilma World Sphynx Mohon Sector Nashki Oti
V Yoko Neko
My Pearl Sphynx Kevin Monkey
V Electra
HCM: negatief
Bimarlo Sphynx 10-09-2019 Zefir Canela
V Nashki Oti
Eywa Sphynx Wladi Koty Fortune
V Fortune
Star Way Sphynx Werden Luise
M Wladi Koty
Burzanzji*Pl Sphynx Marsel Amaliya
V Amaliya
Irbis Sphynx foundation foundation
M Zefir
Mascotte Sphynx Xtrem Baloo Vesna
M Apollon
Queen Katrin Sphynx Richard Sitara
M Joker
Queen Katrin Sphynx foundation Abril