Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
V Lovely
HCM: negatief
Fantasia Dolls Sphynx 04-04-2017 Wyliam onbekend
V Isabeau
Ebano Sphynx 15-05-2017 Alien's Jashin Hera Cherry C&F
V Hera Cherry C&F
Unknown Cattery Sphynx 22-07-2015 Lennon Lambent
V Lambent
Posh Sphynx Kyle Night Violet Coco
V Apas
HCM: positief
Polonnaruwa Sphynx 18-04-2012 Belfast Adrianne
V Adrianne
Vendetta Sphynx Dolce Cherry
M Lucky One
HCM: negatief
Wanadoo Sphynx 25-04-2017 XX Nathaniel Mississippi Si
M Tariq
Pharaon Cats Sphynx Huligan Fanny
V Venus
Pyramid's Gold Sphynx 09-04-2011 Capone Lastishka
V Cayena
Hayana Sphynx foundation foundation