Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
V Kleopatra
Unknown Cattery Sphynx 15-02-2015 foundation foundation
V Floddertje
Doosje Knussel Sphynx 09-02-2016 Collin Ford Piertje
M Eliot
HCM: negatief
Hamby Cattus Sphynx 30-01-2016 Guy Laroche Fantasia
V Fantasia
Merloni Sphynx X Winnetou Night Lavender
V Arwen
HCM: negatief
Gamela Keta Sphynx 13-10-2015 Kazimir Britney
M Kazimir
Bliss (de) Sphynx Newton Boney M
V Tequilla Sunrise
Bakeneko Sphynx 29-02-2012 Flesh for Fantaisy Nemesis
V Zlato Ezhevichka
Aquarelle Sphynx Zlato Zuma Ranesmy
V Masuru Di Laila
Aquarelle Sphynx Zlato Zuma Ranesmy
V La Rachelle
HCM: negatief
Bliss (de) Sphynx 02-09-2013 Newton Crescent Moon