Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
V Charoida Krasa Egypta Sphynx 07-01-2007 Zevs Iziuminka
M Konan Joser Sphynx 04-11-2009 Berlin Shakira
M Zhorzh Iz Zolotoy Sphynx 26-02-2010 Last Hero Light Alivenio
M Smiling Kiss Skin Team (the) Sphynx Smart White King Enigma
M Jastin Joser Sphynx 30-09-2009 Berlin Estella
M Cranberry SphynxGarden Sphynx 23-12-2010 Blueberry Cvetanna
V Ugly Coyote Friday Sphynx 09-07-2009 Indiana Etnies
M Fabain Baby Joy Sphynx 03-12-2012 Henry Sok 'I 'Fly
V Sok 'I 'Fly Grand Oray Sphynx foundation foundation
V Winter Rose Belator Sphynx 07-11-2011 Cats Dont Dance Mariposa