Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
V Praya
Leyendecker (van den) Sphynx 01-05-2006 Sammy Chanzia
M Butch
HCM: negatief PKD echo: negatief
Naked Basteds Sphynx 07-09-2014 Markis K Julls Bieke
V Cayenne
Allegonda Sphynx Angel Julls Bieke
V Shakira
HCM: negatief PKD echo: negatief
Goodlife the Sphynx 25-04-2014 Balthazar Babbel
V Babbel
HCM: negatief PKD echo: negatief
Noodlepoes Sphynx 26-03-2012 Magnum Al-Shobaki Bella
M Bush
Unknown Cattery Sphynx foundation foundation
V Vivianne
Shumeri Bast Sphynx foundation foundation
V Izolda
Shumeri Bast Sphynx foundation foundation
M Prince Shumera Odissey Iz
Korona Imperii Sphynx foundation foundation
V Katrina
Korona Imperii Sphynx foundation Zhuzhu