Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
V Indcent Xposure
Hadakat Sphynx 28-03-2003 Carcass Della Darling
V Nika
Lyunika Sphynx 26-01-2015 Diamond Seff Empire Purr yes
M Xiter Xany
Malinka Sphynx 30-05-2014 Wild Orchid Veresk Neytiri Sapphire Night
V Zhuzhu
Korona Imperii Sphynx Black Diamond Pharaon Soul Avrora
V Pharaon Soul Avrora
Unknown Cattery Sphynx Richard Jazzel
V Jazzel
Harmony Bustet Sphynx foundation foundation
V Tequila
Lunabella Sphynx 23-02-2015 True Love Katrina
V Rising Sun
Regent (the) Sphynx Troy Isabella
V Isabella
Khan Tengry Sphynx Wonderful Bill Uki
M Kevin
Belator Sphynx foundation foundation