Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
M Kajigo Krisphin Sphynx 01-10-2010 Jerry Daffy Nu Nu
M Prometheus Best Show Sphynx 09-03-2014 P'Rooney Zlata
V Kimberly Joser Sphynx Tel Aviv Emily
M Howard Joser Bambino F1 20-08-2014 foundation foundation
V Naomi Campbell Grand Oray Sphynx 30-04-2008 Guntery Tay Ulitsiya Gold
V Sineoka Grand Oray Sphynx Per Illiuziya
V Beretta Storm Hadakat Sphynx 10-11-2009 Rimshot Naomi Campbell
V Nefertiti Golden Space Star Sphynx Guardian of Hause Remi Star Polli
V Remi Star Polli Unknown Cattery Sphynx foundation foundation
M Lifan Star Way Sphynx 20-10-2013 Werden Emili Dark