Gezocht op


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
V Kutani
HCM: negatief HCM: negatief
Classicalcats Sphynx 23-06-2005 Amonasro Ostara
M Bongo
Mythmakers Sphynx 02-11-2005 Amonasro Bashirah
M Schwarzkopf
Yorklyn Sphynx 01-07-1997 Kojakson Shanko
V Nele-Cherie
HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief
Maseres de Sphynx 08-04-2007 Bald Eagle Chicoella
M Capo Di Capo
HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief
Amenophis Sphynx 07-04-2007 Bongo Kutani
V Tum Tum
HCM: negatief
Miki Sanukis Sphynx 22-08-2001 Archie Cleopatra
M O B Skinobi
Belfry Sphynx F2 23-08-2000 Samsom F Cameo Judy Jetskin
V Rashel
Amata Grey Sphynx 04-05-2000 Marchello Alisa
M Antosha
Cheburashka Sphynx 11-12-1998 Cheburashka Antosha Eva
V Flame
HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief
Miki Sanukis Sphynx F3 16-03-2002 O B Skinobi Xena