Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
V Zhenevjeva Eva
Grand Oray Sphynx onbekend onbekend
V Yuvelina
Grand Oray Sphynx onbekend onbekend
M Yori Boy Campas
Grand Oray Sphynx Tonic Sealou Afrodita
V Whitias
Grand Oray Sphynx onbekend onbekend
M Usienya
Grand Oray Sphynx Amur Sladushka
V Ulitsiya Gold
Grand Oray Sphynx Peljmenj Sineoka
M Tsitseron
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol
M Titon
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol
V Terpsychora
Grand Oray Sphynx Chnoem Nicole
V Tefnut
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol