Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
M Usienya
Grand Oray Sphynx Amur Sladushka
V Ulitsiya Gold
Grand Oray Sphynx Peljmenj Sineoka
M Tsitseron
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol
M Titon
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol
V Terpsychora
Grand Oray Sphynx Chnoem Nicole
V Tefnut
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol
M Souria
Grand Oray Unknown onbekend onbekend
M Sirius
Grand Oray Sphynx F3 Per Lavinia
V Sileve Natsarata
Grand Oray Sphynx Chnoem Smudge
V Selivaniya
Grand Oray Sphynx onbekend onbekend