Latest updates


M/F Name Cattery Breed Birth
date
Sire Dame
F Zhenevjeva Eva
Grand Oray Sphynx unknown unknown
F Yuvelina
Grand Oray Sphynx unknown unknown
M Yori Boy Campas
Grand Oray Sphynx Tonic Sealou Afrodita
F Whitias
Grand Oray Sphynx unknown unknown
M Usienya
Grand Oray Sphynx Amur Sladushka
F Ulitsiya Gold
Grand Oray Sphynx Peljmenj Sineoka
M Tsitseron
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol
M Titon
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol
F Terpsychora
Grand Oray Sphynx Chnoem Nicole
F Tefnut
Grand Oray Sphynx Chnoem Nikol