Latest updates


M/F Name Cattery Breed Birth
date
Sire Dame
F Vanessa
Bastsehmet Sphynx Divine Wanda
F Wanda
Tahoma Sphynx foundation foundation
F Edeline
La Auditore Sphynx Fox Cleopatra
F Cleopatra
La Auditore Sphynx 06-04-2011 unknown unknown
F Lexy
HCM: negative
Belije Kiski Sphynx 12-04-2019 Markys Edeline
F Anika
Cansphynx Sphynx 16-02-2022 Vajk Lexy
F Izumitelnaya
Murysia Sphynx Bonifaciy Matilda
M Bonifaciy
Vinkksi Sphynx foundation foundation
M Markys
Murysia Sphynx Greg Izumitelnaya
F Wanda
Unknown Sphynx Asker Shvets Zayka