Laatst gewijzigd


M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader Moeder
M Dark Angel
Wizardgate Sphynx 20-08-2004 Sir Elton John Juliett
M Bad Kid
Catshack Sphynx 02-04-1997 Romeo Miss Fannie Jane
V Maybell Mamaw
Catshack Sphynx 11-03-1994 Extra Testicle Tater Tot Gal
V Sasha
HCM: negatief
Zeba Sphynx F3 05-04-2004 O B Skinobi Liza Skinelli
M Basco du Seta
Isida Sphynx 05-09-2005 D Chameleon Chamois Bat
V Bogema
Isida Sphynx Najk Vesta
V Chamois Bat
Isida Sphynx 28-08-2004 Van Cha Cha Cha
V Dafna
Isida Sphynx 05-05-2005 D Chameleon Cha Cha Cha
V Diva
Isida Sphynx Mad Max Sindy
V Shammy Tigress
Isida Sphynx 09-04-2004 Dzhin Bogema